این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


.: سخنرانی وزیر راه و شهرسازی

تعداد تصاویر این گروه = 1 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 1 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 2 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 1 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 10 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 9 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 7 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 5 تصویر
تعداد تصاویر این گروه = 5 تصویر