این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد


صفحه اصلی > محورهای اصلی همایش
.: محورهای اصلی همایش

شهرسازی ریل پایه و ....

-مبانی نظری شهرسازی نوین

-حمل و نقل

-محیط زیست

-توسعه اقتصادی

-ارتقاء کیفیت زندگی

-ابعاد اجرایی (مالی، حقوقی، فنی)

-توسعه اجتماعی

-فرهنگ وارتباطات